tel.: +48 609 594 923

Kto może usuwać azbest?

Zgodnie z §7 ust. 1 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2004 r. obowiązek usunięcia wyrobów zawierających azbest, zakwalifikowanych do likwidacji na skutek nadmiernego zużycia bądź uszkodzenia, spoczywa na właścicielu, użytkowniku wieczystym, zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest. Z uwagi na szczególne zagrożenie wynikające ze szkodliwego wpływu azbestu na stan zdrowia ludzi oraz wymogi poświęcone transportowaniu oraz usuwaniu wyrobów azbestowych, wykonawcą powyższych prac może być tylko podmiot legitymujący się odpowiednimi zezwoleniami na prowadzenie tego typu działalności oraz dysponujący decyzją zatwierdzającą program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (§ 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2004 r.). Informację o takim podmiocie można uzyskać w Wydziałach Ochrony Środowiska Urzędów Miast lub Gmin.